Катедра Физика на полупроводниците е създадена през 1965 г. с пръв неин ръководител проф. М. Молдованова. Първоначално Катедрата отговаря за обучението на студентите от специалност Физика на полупроводниците, а впоследствие през различни периоди от време - за обучението на студентите от специализации "Физика на полупроводниците" и "Физика на оптоелектронни квантоворазмерни структури" от специалност Физика, както и за специализациите "Полупроводникова електроника и микровълнови прибори" и "Интегрална и дискретна оптоелктроника за оптичните комуникации" от специалност Инженерна физика.


Понастоящем учебната дейност на Катедрата в бакалавърската степен обхваща предложените от нея изборни курсове в специалностите Физика и Инженерна физика и групирани в блокове с препоръчителен характер. Катедрата предлага три магистърски програми.:
"НАНООПТОЕЛЕКТРОНИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"
"ИНТЕГРАЛНА И ДИСКРЕТНА ОПТОЕЛЕКТРОНИКА"
"НАНОТЕХНОЛОГИИ ЗА КВАНТОВОРАЗМЕРНИ СТРУКТУРИ ЗА ОПТОЕЛЕКТРОНИКАТА"
Обучението на студентите от бакалавърската и магистърска степен Катедрата извършва с участието на тясно интегрираната с нея в учебно и научно отношение Лаборатория по физика и техника на полупроводниците (ЛФТП), като част от Учебния център по високи технологии.


Лабораториите на Катедрата и ЛФТП предоставят възможност за интересна научно-изследователска работа и подготовка на дипломни работи и докторски дисертации в следните основни направления: епитаксиални технологии за израстване на тънки слоеве и многослойни структури, използвани за фундаментални изследвания и за създаване на оптоелектронни прибори; изследване на оптическите и електрическите свойства на полупроводниците; изследване на параметрите на полупроводникови оптоелектронни прибори.