Обучението на студентите от бакалавърската и магистърска степен Катедрата извършва с участието на тясно интегрираната с нея в учебно и научно отношение Лаборатория по физика и техника на полупроводниците (ЛФТП), като част от Учебния център по високи технологии. Курсовете, включващи модерни направления във физиката на полупроводниците и диелектриците, переспективни за изготвяне на ново поколение оптоелектронни прибори, са съставени и изнасяни от преподаватели, ежедневно практикуващи в съответната научна област.Практикумите към отделните курсове дават отлични практически умения в областите: физика на полупроводниците и диелектриците, физика на полупроводниковите прибори, полупроводникова оптоелектроника, технология на полупроводникови материали и квантоворазмерни структури, технология и проектиране на оптоелектронни прибори, и др. Лабораториите на Катедрата и ЛФТП предоставят възможност за интересна научно-изследователска работа и подготовка на дипломни работи и докторски дисертации в следните основни направления: епитаксиални технологии за израстване на тънки слоеве и многослойни структури, използвани за фундаментални изследвания и за създаване на оптоелектронни прибори; изследване на оптическите и електрическите свойства на полупроводниците; изследване на параметрите на полупроводникови оптоелектронни прибори.