Реализация на кадри, завършили катедра
Физика на полупроводниците

» В България «
- Специалисти и преподаватели във Физическия факултет на СУ, в Катедра Физика на полупроводниците, в ЛФТП и в други катедри.
- Специалисти и преподаватели в други университети в страната (Пловдив, Шумен и др.)
- Специалисти и хабилитирани в институтите на БАН, основно ИФТТ.
- Докторанти и защитили в СУ и БАН.

» В други институции у нас: «
Във фирми за разработване на полупроводникови прибори и интегрални схеми, в сервиз за медицинска апаратура, оператор на медицинска гама камера, в консултанстки и финансови организации, в компютърни фирми, в БТК и др.

» В чужбина - като преподаватели в: «
- Университета в Сан Антонио, САЩ
- Университета в Манчестър, Англия
- Университет Съри, Англия
- Докторанти и специализанти в Белгия, Германия (Щутгарт, Юлих)