Нано- и информационни тех-
нологии за оптоелектрониката
Интегрална и дискретна
оптоелектроника
Нанооптоелектроника и
информационни технологии