Съгласно Държавните изисквания курсовете в учебните планове за бакалавърската степен са три типа: задължителни, избираеми и факултативни. За получаване на диплома студентите са длъжни да покрият определения задължителен хорариум от свободно избираеми курсове в дадена специалност, запълвайки го по свой избор с избираеми курсове от общия списък на всички предлагани избираеми курсове за тази специалност. Учебната дейност на Катедрата в бакалавърската степен обхваща предложените от нея изборни курсове в специалностите Физика и Инженерна физика.

Курсовете са групирани в блокове с препоръчителен характер, условно наречени блок Физика и блок Инженерна Физика. Студентите могат да изберат всички курсове от даден блок или само част от тях.
Предложеното групиране е с цел да се помогне на студентите да се ориентират (съобразно с техните интереси) при избор на подходящи курсове за придобиване на начална специализираща подготовка още в бакалавърската степен, както в областта на интегралната и дискретна оптоелектроника (курсовете от блок Инженерна физика), така и в областта на нанотехнологиите за квантоворазмерни структури за оптоелектрониката (курсовете от блок Физика). Освен това, по този начин на студентите се посочва съвкупността от избираеми курсове, необходими за магистърската степен на обучение в подготвените от Катедрата магистърски програми. Част от курсовете са предложени и в двата бакалавърски блока. В анотацията на някои от учебните програми на курсовете са посочени предварителни изисквания за връзка и последователност между отделните курсове.

От тук можете да изтеглите пълните учебни програми във формат zip:
  » Програма Физика «
  » Програма Инженерна физика «

От тук можете да изтеглите упътване за упражнение
"НЕДИСПЕРСИОННА ИНФРАЧЕРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЯ –
МЕТОД ЗА ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ
ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД"

към общофакултетския практикум по "Съвременни експериментални методи", който е задължителен за всички бакалаври Физика и Инж. физика, във формат pdf: » «